Jeden z trzech największych Autoryzowanych Dystrybutorów firmy AustriAlpin GmbH w Europie w 2023 roku!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów, firmy zainteresowane posiadaniem konta B2B są proszone o kontakt [email protected]

Szanowni Państwo, informujemy, że od 11 lipca do 23 lipca firma Bayonet będzie zamknięta ze względu na przerwę wakacyjną. Zamówienia złożone w sklepie internetowym będą przyjmowane automatycznie, wysyłki rozpoczniemy od 24 lipca.

Ladies and Gentlemen, we would like to inform you that from July 11 to July 23 Bayonet will be closed due to the summer break. Orders placed in the online store will be accepted automatically, we will start shipments from July 24.

JĘZYK SKLEPU / SHOP LANGUAGE
Producenci
Storm czy Storm Reverse? Oto jest pytanie! 0

[English version below]

W skrócie.

Pasy Storm: Pas główny podszyty rzepem pętelki od wewnętrznej strony na całym obwodzie. Wkładany w szlufki  spodni pas wewnętrzny ma naszyty na zewnątrz rzep haczyki na całym obwodzie.

Pas Storm Reverse Pas główny podszyty rzepem haczyki od wewnętrznej strony na całym obwodzie. Wkładany w szlufki  spodni pas wewnętrzny ma naszyty na zewnątrz rzep pętelki na całym obwodzie.

Dlaczego w ten sposób? Technologia szycia ma znaczenie, szczególnie dla Klienta Instytucjonalnego.

Pas Storm

Jest dedykowany do zastosowań profesjonalnych dla Wojska, Policji, Służb Specjalnych, jest wykonany prawidłowo technologicznie ze względu na kolejność kroków szycia - najpierw naszywamy rzep na pasie głównym, a potem odwracamy pas i naszywamy złożoną taśmę 1cm jako PALS do systemu MOLLE. Każda maszyna działa tak samo - dolna nitka wysnuwa się swobodnie, a górną nitką reguluje się naciąg i wygląd szwu. Gdy na spodzie jest rzep haczyki, szew nie jest idealny ze względu na zaczepianie się dolnej nitki o haczyki rzepa i pętelkowanie tej dolnej nitki. Taka technologia naszywania taśmy PALS, z rzepem haczyki od spodu, nie jest prawidłowa, na rynek profesjonalny nie możemy zaproponować produktu z wadą technologiczną. Jest to sprawdzane na etapie odbioru jakościowego i produkty z wadą technologiczną nie są przyjmowane przez odbiorców instytucjonalnych. Wiemy, że jest to mniej wygodne dla użytkownika, że może powodować czepianie się do pasa wewnętrznego ubrań, pokrowców foteli w samochodzie itp., jednak dla żołnierzy nie ma to znaczenia.    W przypadku sportowców i strzelców bojowych, po zejściu ze strzelnicy i tak zdejmują oni pas główny i pas wewnętrzny i zakładają inny pas z kaburą do skrytego przenoszenia broni, bo pas wewnętrzny zapinany rzepem będzie za miękki i za delikatny do przenoszenia pistoletu. Dodatkowym atutem jest to, że pas główny z miękkim rzepem od spodu nie powoduje niszczenia ubrań, gdy stosujemy go na kurtki w czasie opadów lub w chłodne dni.

Pas Storm Reverse

Powstał jako propozycja dla osób o sprecyzowanych potrzebach, to z reguły są instruktorzy strzelectwa, pracownicy ochrony, którzy po zakończeniu zajęć strzeleckich lub służby odkładają broń do magazynu broni razem z pasem głównym i nie wracają z pistoletem do domu. Dla nich wygoda posiadania pasa wewnętrznego z miękkim rzepem ma pierwszorzędne znaczenie. Udało nam się opracować technologię szycia w taki sposób, aby naszywanie taśm PALS do systemu MOLLE było wystarczająco mocne i estetyczne pomimo zastosowania rzepów haczyki od spodu pasa.

Użytkowanie

Dzięki takiem podejściu mamy propozycję dla osób o odmiennych potrzebach. Jedyne nad czym trzeba się zastanowić, to w jaki sposób będziemy użytkowali pas wewnętrzny przed i po strzelaniu. W trakcie użytkowania kompletu, podczas ćwiczeń i strzelania, zupełnie nie ma znaczenia, w jaki sposób są te pasy wykonane. Dużo ważniejsze jest, ile złożeń pas wytrzyma, jak szybko zużyją się rzepy, czy pas nie będzie się trwale odkształcał po odłożeniu do szafy, czy łatwo pas można oczyścić z błota i kurzu. Pasy Storm i Storm Reverse można umyć pod bieżącą wodą, wysuszyć w ciepłym i przewiewnym pomieszczeniu, byle nie na słońcu, a nawet wyprać w delikatnym płynie, zabezpieczając klamrę przed zniszczeniem w pralce. Gwarantowane 10 tysięcy użyć rzepa oraz trwała i niezniszczalna konstrukcja pozwala na zaproponowanie 5 lat gwarancji na nasze produkty.

Dlaczego wymyśliliśmy i dodajemy holder do trzymania końcówki pasa?

W trakcie projektowania pasa Storm zależało nam na jak największej ilości komórek PALS do systemu MOLLE. Na podstawie doświadczeń z pasem Assault wiedzieliśmy, że nie dla wszystkich dobrym rozwiązaniem jest końcówka pasa trzymana rzepami. Nie chcieliśmy stosować zawinięcia pasa do wewnątrz, bo jest to nieprawidłowe ze względu na słabe blokowanie taśmy przez belkę samozaciskową klamry, producent klamry firma AustriAlpin wręcz zabrania takiego układania taśmy w klamrze Cobra®. Poza tym regulacja pasa wymagałaby każdorazowo zdjęcia pasa, wyregulowania na oko, ponownego przymierzenia itd., co jest po prostu uciążliwe. Pozostało zwijanie końcówki pasa i mocowanie jej tuż przy klamrze. Nie chcieliśmy stosować rurki z gumy, bo jest to rozwiązanie nietrwałe i również w użytkowaniu nieco kłopotliwe - gdy pas główny jest spięty z pasem wewnętrznym, przesunięcie gumy w celu zmiany rozmiaru paska jest niemożliwe. Pas trzeba zdjąć, zsunąć gumę, wyregulować, znowu zdjąć pas, założyć gumę na zawiniętą końcówkę. Wymyślony przez nas "holder" to rozwiązanie, które umożliwia prawidłowe ułożenie taśmy w klamrze, pozwala na regulację rozmiaru bez ściągania pasa i pozwala zawinąć i skompresować końcówkę pasa bez dodatkowych czynności ze strony Użytkownika. Wymaga jednak sporo szycia po stronie producenta, jednak po to mamy maszynę do szycia sterowaną komputerowo, aby robić to szybko i powtarzalnie.


English version:

In short:

Storm Belt: The main belt is lined with Velcro and has loops on the inside around the entire circumference.
The inner belt, which is inserted into the belt loops of the trousers, has Velcro hooks sewn on the outside around the entire circumference.
 
Storm Reverse Belt: The main belt is lined with Velcro and has hooks on the inside around the entire circumference.
The inner belt, which is inserted into the belt loops of the trousers, has Velcro loops sewn on the outside around the entire circumference.

Why this way? Sewing technology is important, especially for institutional clients:

Storm Belt

It is dedicated to professional use for the Army, Police and Special Services, and is made technologically correctly due to the sequence of sewing steps - first we sew Velcro on the main belt, then we turn the belt over and sew the folded 1cm tape as PALS to the MOLLE system. Each machine works the same - the lower thread spins freely, and the upper thread regulates the tension and appearance of the seam. When there are Velcro hooks on the bottom, the seam is not perfect due to the lower thread catching on the Velcro hooks and looping the lower thread. This technology of sewing PALS tape, with Velcro hooks on the bottom, is not correct, we cannot offer a product with a technological defect for the professional market. This is checked at the quality acceptance stage and products with technological defects are not accepted by institutional recipients.

We know that it is less comfortable for the user and that it may cause the inner waistband of clothes, car seat covers, etc. to stick, but it does not matter to soldiers.

In the case of sportsmen and weekend combat shooters, after leaving the shooting range, they still take off the main belt and the inner belt and put on another belt with a holster for concealed carrying of the weapon, because the inner belt fastened with Velcro will be too soft and too delicate to carry the gun. An additional advantage is that the main belt with soft Velcro on the bottom does not damage clothes when used on jackets during rain or on cold days.

Storm Reverse Belt

It was created as a proposal for people with specific needs, usually shooting instructors and security workers who, after completing shooting classes or duty, put their weapons in the weapons warehouse along with the main belt and do not return home with the gun. For them, the comfort of having an inner belt with soft Velcro is of paramount importance. We managed to develop the sewing technology in such a way that sewing PALS tapes to the MOLLE system is strong enough and aesthetic despite the use of Velcro hooks on the bottom of the belt.

Usage

Thanks to this approach, we have an offer for people with different needs. The only thing you need to consider is how you will use the inner belt before and after shooting. When using the set, during training and shooting, it does not matter how the belts are made. Much more important is how many folds the belt will withstand, how quickly the Velcro straps will wear out, whether the belt will not be permanently deformed after being put in the closet, and whether the belt can be easily cleaned of mud and dust. Storm and Storm Reverse belts can be washed under running water, dried in a warm and airy room, as long as not in the sun, and even washed in a mild liquid, protecting the buckle against damage in the washing machine. Guaranteed 10,000 uses of Velcro and a durable and indestructible construction allow us to offer a 5-year warranty on our products.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl