Jeden z trzech największych Autoryzowanych Dystrybutorów firmy AustriAlpin GmbH w Europie w 2023 roku!

Sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów, firmy zainteresowane posiadaniem konta B2B są proszone o kontakt [email protected]

Szanowni Państwo, informujemy, że od 11 lipca do 23 lipca firma Bayonet będzie zamknięta ze względu na przerwę wakacyjną. Zamówienia złożone w sklepie internetowym będą przyjmowane automatycznie, wysyłki rozpoczniemy od 24 lipca.

Ladies and Gentlemen, we would like to inform you that from July 11 to July 23 Bayonet will be closed due to the summer break. Orders placed in the online store will be accepted automatically, we will start shipments from July 24.

JĘZYK SKLEPU / SHOP LANGUAGE
Producenci
Rękojmia

Rękojmia

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

- żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć drogą elektroniczną na adres:

[email protected],

a także pisemnie na adres:

Bayonet Grzegorz Baranowski Puławska 34/2 05-500 Piaseczno mazowieckie

Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), a także wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi. Wskazówki wyszczególnione w zdaniu poprzednim stanowią jedynie formę zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego powyżej opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

- zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,

- złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

- skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

- skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, koszt połączenia według taryfy operatora,

- skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, które udziela porad w sprawach prostych drogą elektroniczną. Adres, pod którym można wysyłać zapytania to: [email protected].

Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: [email protected]

- Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI PISEMNEJ

(Prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

 

…………………..                                                ……………………..

…………………..                                                         (Miejscowość, data)

…………………..

     (Dane Klienta)

 
                                                                                             Bayonet Grzegorz Baranowski

                                                                                                Puławska 34/2

                                                                                                05-500 Piaseczno

                                                                                         

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony towar w dniu …………………. jest wadliwy. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. i polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….......(Opis wad i okoliczności ich powstania)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam (należy zaznaczyć wybrane pole):

□ wymiany rzeczy na wolną od wad (art. 561 § 1)

□ usunięcia wady (naprawa rzeczy) (art. 561 § 1)

□ obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto…………………………………./przekazem pocztowym na mój adres ……………...…………………….…...……... (art. 560 § 1)

□ odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na numer rachunku bankowego ……………………………………………………………… (art. 560 § 1) (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

 

 

 

                                                                                                                                 ………………………….

                                                                                                                                 Podpis Klienta

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl